Καταστατικο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΩΝ

(Όπως τροποποιήθηκε με την από 23 Μαϊου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως)

 • Άρθρο 1ο Συνιστάται σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΩΝ» και έδρα την Αθήνα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Άρθρο 2ο Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
  • α) η ηθική, κοινωνική και πνευματική προαγωγή των μελών του.
  • β) η επικοινωνία μεταξύ των μελών, η σύσφιγξη των σχέσεων και της μεταξύ τους γνωριμίας και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργα-σίας ανάμεσά τους.
  • γ) η ηθική υποστήριξη και αλληλοβοήθεια των μελών.
  • δ) η μέριμνα και παρακολούθηση των ζητημάτων που απασχολούν τα Λαγκάδια και η κατά το μέτρο του δυνατού αναζήτηση λύσεων, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
 • Άρθρο 3ο Τον παραπάνω σκοπό ο Σύνδεσμος Θα πετύχει:
  • α) με την γνωριμία, στενή επαφή και συνεργασία όλων των μελών του, ιδιαίτερα των νέων.
  • β) με διαλέξεις, εκδόσεις εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίων και άλλων εντύπων, καθώς και με την διοργάνωση εορτών, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων και άλλων παρομοίων εκδηλώσεων.
  • γ) με την προβολή της ιστορίας και λαογραφίας των Λαγκαδίων και με την προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης των ηθών και εθίμων του τόπου τους πανελληνίως.
  • δ) με την στενή επαφή και συνεργασία με τις δημοτικές και δημόσιες αρχές της ιδιαίτερης πατρίδας των μελών, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της πρωτεύουσας και με παραστάσεις στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την επίλυση των απασχολούντων τα Λαγκάδια προβλημάτων και για την παντός είδους οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο των Λαγκαδίων και ιδίως την τουριστική, με την διαφήμισή τους ως αξιόλογου τουριστικού κέντρου.
  • ε) με την καλλιέργεια στενών σχέσεων με τους απόδημους Λαγκαδινούς απανταχού της Γης, ιδιαίτερα με τις νεώτερες γενιές.
  • στ) με κάθε άλλο μέσο που κρίνεται από το Δ.Σ. ως πρόσφορο για την επιτυχία του παραπάνω σκοπού.
 • Άρθρο 4ο Προς παρακολούθηση των παραπάνω μέσων για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού, καθώς και για την μελέτη ή επίλυση οιουδήποτε Θέματος ή ζητήματος, το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει ειδικές Επιτροπές από μέλη του Συνδέσμου ή άλλα πρόσωπα που έχουν εξειδικευμένες για το αντικείμενο γνώσεις ή εμπειρίες. Οι Επιτροπές τελούν υπό την Προεδρία μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 • Άρθρο 5ο Τα μέλη του Συνδέσμου είναι τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά μέλη είναι όλοι οι Λαγκαδινοί, είτε γεννήθηκαν στα Λαγκάδια είτε όχι, αυτοί που έχουν τουλάχιστον τον ένα γονέα Λαγκαδινό και αυτοί που έχουν Λαγκαδινό σύζυγο, ασχέτως φύλου. Τα τακτικά μέλη πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να διαμένουν εντός του νομού Αττικής. Όποιος δεν γίνει δεκτός προς εγγραφή από το Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι αυτά που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες, αλλά διαμένουν εκτός Αττικής. Επίτιμα μέλη είναι αυτά που προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες υπέρ του Συνδέσμου ή των Λαγκαδιων. Η ανακήρυξη των Επιτίμων μελών γίνεται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παραστούν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και να διατυπώσουν την γνώμη τους.
 • Άρθρο 6ο Κάθε τακτικό και αντεπιστέλλον μέλος υποχρεούται στην καταβολή ποσού δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εφάπαξ για την εγγραφή και ποσού δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) για ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως. Για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις απαιτείται το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Η καθυστέρηση της συνδρομής επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους από το Μητρώο του Συνδέσμου. Μέλος δια-γραφέν επιτρέπεται να επανεγγραφεί μόνον εφόσον τηρήσει τις προϋποθέσεις του α’ εδαφίου του παρόντος άρθρου, καταβάλλοντας όμως για την επανεγγραφή του το ήμισυ του ανωτέρω ποσού εγγραφής.
 • Άρθρο 7ο Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου οφείλουν να παρέχουν την συνδρομή τους προς τον Σύνδεσμο όταν τους ζητηθεί, να προσφέρουν προθύμως τις υπηρεσίες τους και να εκτελούν τα καθήκοντα που τυχόν τους ανατίθενται, να συμπαρίστανται με κάθε τρόπο στο έργο του Συνδέσμου, να μεριμνούν για την πρόοδό του και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύνδεσμος.
 • Άρθρο 8ο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι 9μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) συμβούλους. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα τακτικά μέλη της Γενικής Συνελεύσεως που έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και είναι ταμειακώς εντάξει με καθολική, μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των αιτήσεων αυτών καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο των υποψηφίων. Ουδεμία υποψηφιότητα αναγνωρίζεται πέραν αυτών του ψηφοδελτίου το οποίο είναι κοινό για όλους. Από τους υποψήφιους εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι Θεωρούνται αυτοδικαίως ως αναπληρωματικοί και παίρνουν κατά σειρά τις θέσεις των συμβούλων που τυχόν Θα κενωθούν. Σε περίπτωση ισοψηφιας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τις αρχαιρεσίες, στην οποία καλείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τον σύμβουλο που πλειοψήφισε, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 • Άρθρο 9ο Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και προβαίνει σε κάθε αναγκαία δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Εξελέγχει την διαχείριση του Ταμία. Δικαιούται να λαμβάνει κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Συνδέσμου. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση. Κατά τις συνεδριάσεις κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, διευθύνει την συζήτηση, δίδει τον λόγο σε όσους τον ζητούν και τον αφαιρεί σε περίπτωση παρεκτροπής. Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε έγγραφο του Συνδέσμου. Επαγρυπνεί για την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού. Τον Πρόεδρο από-ντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Επιπλέον ο Πρόεδρος έχει την διεύθυνση σύνταξης της εφημερίδας του Συνδέσμου ΗΧΩ ΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, πλην αν δεν το επιθυμεί, οπότε το Δ.Σ. αποφασίζει την ανάθεση σε άλλο πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. ή μη.
 • Άρθρο 10ο Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία του Γρα-φείου, φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα, τηρεί το μητρώο των μελών κατά σειρά εγγραφής, διεξάγει την αλληλογραφία, προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα του Συνδέσμου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Άρθρο 11ο Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και κάθε πληρωμή εκδίδοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, σφραγισμένες και μονογραμμένες από τον Πρόεδρο, τηρεί τα σχετικά βιβλία Ταμείου, συντάσσει λεπτομερή ετήσιο απολογισμό της χρηματικής καταστάσεως ή οποτεδήποτε άλλοτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. Επίσης απαραιτήτως συντάσσει απολογισμό και ισολογισμό στο τέλος της Θητείας του Δ.Σ., οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται στην χρονική περίοδο από την έναρξη της Θητείας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μηνός του αμέσως προηγουμένου των αρχαιρεσιών, οι οποίοι υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Προς έγκριση υποβάλλεται και ο Προϋπολογισμός για τη νέα θητεία του Δ.Σ. που Θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες. 0 Ταμίας δεν μπορεί να κρατεί στα χέρια του πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές. Το πέραν τούτου ταμειακό υπόλοιπο οφείλει να καταθέτει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η κατάθεση γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου, από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία. Για την ανάληψη οιουδήποτε ποσού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει το μέλος που υποδεικνύει το Δ.Σ.
 • Άρθρο 12ο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η διοικούσα τον Σύνδεσμο αρχή. Μεριμνά και αποφασίζει περί παντός ζητήματος και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του Συνδέσμου. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστο προς κάθε παροχή μισθωτών υπηρεσιών προς τον Σύνδεσμο, προς πάσα εργασία επί αμοιβή ή γενικά προς κάθε σχέση ή σύμβαση από την οποία το μέλος έχει κάποια χρηματική απολαβή ή κέρδος ή προμήθεια.
 • Άρθρο 13ο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα οσάκις το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χωρίς αποχρώντα λόγο κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των από τον νόμο οριζομένων βιβλίων, δη-λαδή του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίου Ταμείου, Βιβλίου Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλίου συνδρομητών εφημερίδας, Βιβλίου Μητρώου Συνδέσμου, Βιβλίου Απογραφής υλικού και τυχόν άλλων.
 • Άρθρο 14ο Η Γενική Συνέλευση είναι η ανωτάτη αρχή του Συνδέσμου και αποφασίζει περί παντός Θέματος μη υπαγομένου στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ανά διετία. Η έκτακτη οσάκις το ζητήσει το Δ.Σ. ή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται με πρόσκληση του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί με τον Γενικό Γραμματέα του, ο Ταμίας υποβάλλει προς έγκριση ταμειακό απολογισμό και ισολογισμό του χρόνου της Θητείας του απερχομένου Δ.Σ., και προϋπολογισμό του χρόνου Θητείας του νέου Δ.Σ., και γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού διαπιστωθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια βοής τον Πρόεδρό της καθώς και τον γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης Εφορευτική Επιτροπή από τρία (3) μέλη για την διενέργεια των αρχαιρεσιών. Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή τα κυριότερα σημεία του καταγράφονται στο πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως.
 • Άρθρο 15ο Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, αν δεν ορίζεται αλλιώς στο παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την αμέσως επόμενη Κυριακή, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα. Για τα προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική, για τα υπόλοιπα φανερή, αν δεν ορίζεται αλλιώς στο παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα Ημερησίας Διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, μπορεί όμως και αυτή να προσθέτει τοιαύτα, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της.
 • Άρθρον 16ο Πόροι του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των μελών και οι εισφορές των φίλων του Συνδέσμου, οι επιχορηγήσεις από το κράτος ή κρατικούς φορείς, οι συνδρομές της εφημερίδας του Συνδέσμου, τα έσοδα από τυχόν εκδηλώσεις, κληρονομίες, δωρεές, κληροδοσίες κλπ. Το Δ.Σ. μπορεί να διαθέτει αναλόγως των πόρων του Συνδέσμου χρηματικά ποσά για την υλοποίηση των σκοπών του.
 • Άρθρο 17ο 0 Σύνδεσμος ανακηρύσσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δωρητή αυτόν που προσέφερε στον Σύνδεσμον χρήματα εφάπαξ ή αντικείμενα αξίας τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, Ευεργέτη αυτόν που προσέφερε τα ίδια ως άνω αξίας τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και Μεγάλον Ευεργέτη αυτόν που προσέφερε τα ίδια ως άνω αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Το Δ.Σ. μεριμνά για την απόδοση τιμής προς τα πρόσωπα αυτά, ιδίως με την αναγραφή των ονομάτων τους σε πίνακα ή μαρμάρινη πλάκα στα γραφεία του Συνδέσμου. Οι κληρονομιές γίνονται δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται αποδεκτές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 • Άρθρον18ο Μέλος του Συνδέσμου ή της διοικήσεως που προβαίνει σε πράξεις ή δραστηριότητες που θίγουν τα συμφέροντα ή την υπόληψη του Συνδέσμου ή στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του ή υπονομεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα. Αναλόγως του βάρους της πράξεως επισύρονται πειθαρχικές κυρώσεις, που αρχίζουν από προφορική ή έγγραφη επίπληξη και μπορούν να φτάσουν μέχρι την αποβολή του υπαιτίου από τον Σύνδεσμο ή την διοίκηση. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. μετά από κλήση σε απολογία του κατηγορουμένου μέλους και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατά τα άλλα, τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν ελεύθερα να αποχωρούν οποτεδήποτε, χωρίς έγγραφη διαδικασία.
 • Άρθρο 19ο 0 Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα. Στο μέσον παριστάνει τον Λαγκαδινό αγωνιστή του 1821 Κανέλλο Δεληγιάννη, και κυκλικά στην περιφέρεια τις λέξεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΩΝ και το έτος της αρχικής ιδρύσεως του Συνδέσμου (1898). Επίσης διαθέτει δική του σημαία με τα εθνικά χρώματα, και με τα αυτά ως άνω εμβλήματα και επιγραφές.
 • Άρθρο 20ό 0 Σύνδεσμος γιορτάζει την επέτειο της ιδρύσεώς του την πρώτη μετά τις 5 Μαΐου Κυριακή κάθε χρόνου ή όποτε άλλοτε αποφασίσει το Δ.Σ. μετά την 5η Μαΐου.
 • Άρθρον 21ο 0 Σύνδεσμος υπάρχει έστω και με είκοσι (20) μέλη μόνο. Όταν όμως αυτά μειωθούν σε κάτω των δέκα (10) ο Σύνδεσμος διαλύεται. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Συνδέσμου διατίθεται υπέρ του Δήμου Λαγκαδίων. Αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης για την διάλυση του σωματείου κοινοποιείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για να γραφτεί στο σχετικό βιβλίο. Η διάλυση επέρχεται από την εγγραφή της σχετικής αποφάσεως στο βιβλίο Πρωτοδικείου. Μετά την διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση. Έκθεση του εκκαθαριστή υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή.
 • Άρθρο 22ο Το παρόν Καταστατικό δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί μόνο μετά πάροδο πενταετίας από την προηγούμενη τροποποίηση, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου.

*
Το παρόν Καταστατικό συνταχθέν αρχικώς από τους ιδρυτές και αναγνωρισθέν με την υπ αριθμ. 73/1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιηθέν δε με την υπ’ αριθ. 6893/1952 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, βρίσκεται καταχωρημένο στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οικεία στήλη με αριθμό 2723/22.3.1968, και επίσης τροποποιηθέν με την υπ’ αριθμ. 266/73 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών βρίσκεται καταχωρημένο στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων και στην οικεία στήιηη υπ αριθμ. 1355/29.10.1973. Ήδη τροποποιηθέν από την Γενική Συνεηευση των μεrίών της 23 Μαΐου 1999 και αποτελούμενο από 22 άρθρα θέλει ισχύσει από την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρισή του στο Βιβλίο Σωματείων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΠΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου Καταστατικού σωματείου εγκριθέντος διά της αριθμ. 537/2000 αποφάσεως του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών υπό την έμπροσθεν επωνυμίαν αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 73/31 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικείον στήλην του Βιβλίου ανεγνωρισμένων σωματείων υπ’ αυξ. αριθμ. 1355.
Αθήνα 29.6.2000 Η Γραμματέας ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ